லாஸ் வேகாஸ் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் 'அமெரிக்காவின் பார்ட்டி'

லாஸ் வேகாஸ் மற்றும் கிளார்க் கவுண்டி அதிகாரிகள் அமெரிக்காவின் போது பேசுகிறார்கள்லாஸ் வேகாஸ் மற்றும் கிளார்க் கவுண்டி அதிகாரிகள் 'அமெரிக்காவின் கட்சி' செய்தி மாநாட்டின் போது லாஸ் வேகாஸ் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களின் விவரங்களை பேஷன் ஷோ மாலின் கிரேட் ஹாலில் வியாழக்கிழமை, டிசம்பர் 21, 2017 அன்று அறிவிக்கிறார்கள். டேனியல் கிளார்க்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் லாஸ் வேகாஸ் மற்றும் கிளார்க் கவுண்டி அதிகாரிகள் 'அமெரிக்காவின் கட்சி' செய்தி மாநாட்டின் போது லாஸ் வேகாஸ் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களின் விவரங்களை பேஷன் ஷோ மாலின் கிரேட் ஹாலில் வியாழக்கிழமை, டிசம்பர் 21, 2017 அன்று அறிவிக்கிறார்கள். டேனியல் கிளார்க்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் லாஸ் வேகாஸ் மற்றும் கிளார்க் கவுண்டி அதிகாரிகள் மற்றும் மற்றவர்கள் 'அமெரிக்காவின் கட்சி' செய்தி மாநாட்டின் முடிவில் லாஸ் வேகாஸ் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களின் விவரங்களை ஃபேஷன் ஷோ மாலின் கிரேட் ஹாலில் வியாழக்கிழமை, டிசம்பர் 21, 2017 அன்று புகைப்படம் எடுத்தனர். டேனியல் கிளார்க்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் டிசம்பர் 21, 2017 வியாழக்கிழமை ஃபேஷன் ஷோ மாலின் கிரேட் ஹாலுக்குள் லாஸ் வேகாஸ் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களின் விவரங்களை அறிவிக்கும் 'அமெரிக்காவின் பார்ட்டி' செய்தி மாநாட்டிற்கு தயாரிப்பு சாவடி தயாராகிறது. டேனியல் கிளார்க்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் டிசம்பர் 21, 2017 வியாழக்கிழமை ஃபேஷன் ஷோ மாலின் கிரேட் ஹாலுக்குள் லாஸ் வேகாஸ் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களின் விவரங்களை அறிவிக்கும் 'அமெரிக்காவின் பார்ட்டி' செய்தி மாநாட்டிற்கு தயாரிப்பு சாவடி தயாராகிறது. டேனியல் கிளார்க்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் டிசம்பர் 21, 2017 வியாழக்கிழமை ஃபேஷன் ஷோ மாலின் கிரேட் ஹாலுக்குள் லாஸ் வேகாஸ் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களின் விவரங்களை அறிவிக்கும் 'அமெரிக்காவின் கட்சி' செய்தி மாநாட்டின் போது மக்கள் நடந்து செல்கின்றனர். டேனியல் கிளார்க்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் கிளார்க் கவுண்டி கமிஷனர் லாரன்ஸ் வீக்லி 'அமெரிக்காவின் கட்சி' செய்தி மாநாட்டின் போது லாஸ் வேகாஸ் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களின் விவரங்களை ஃபேஷன் ஷோ மாலின் கிரேட் ஹாலில் வியாழக்கிழமை, டிசம்பர் 21, 2017 அன்று அறிவித்தார். டேனியல் கிளார்க்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் முன்னாள் லாஸ் வேகாஸ் மேயர் ஆஸ்கார் குட்மேன் வியாழக்கிழமை, டிச. 2017. டேனியல் கிளார்க்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் முன்னாள் லாஸ் வேகாஸ் மேயர் ஆஸ்கார் குட்மேன் வியாழக்கிழமை, டிச. 2017. டேனியல் கிளார்க்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் டிசம்பர் 21, 2017 வியாழக்கிழமை ஃபேஷன் ஷோ மாலின் கிரேட் ஹாலுக்குள் லாஸ் வேகாஸ் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களின் விவரங்களை அறிவிக்கும் 'அமெரிக்காவின் பார்ட்டி' செய்தி மாநாட்டின் முடிவில் பைரோடெக்னிக்ஸ் செல்கிறது. டேனியல் கிளார்க்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் டிசம்பர் 21, 2017 வியாழக்கிழமை ஃபேஷன் ஷோ மாலின் கிரேட் ஹாலுக்குள் லாஸ் வேகாஸ் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களின் விவரங்களை அறிவிக்கும் 'அமெரிக்காவின் பார்ட்டி' செய்தி மாநாட்டின் முடிவில் பைரோடெக்னிக்ஸ் செல்கிறது. டேனியல் கிளார்க்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் டிசம்பர் 21, 2017 வியாழக்கிழமை ஃபேஷன் ஷோ மாலின் கிரேட் ஹாலுக்குள் லாஸ் வேகாஸ் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களின் விவரங்களை அறிவிக்கும் 'அமெரிக்காவின் பார்ட்டி' செய்தி மாநாட்டின் முடிவில் பைரோடெக்னிக்ஸ் செல்கிறது. டேனியல் கிளார்க்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் முன்னாள் லாஸ் வேகாஸ் மேயர் ஆஸ்கார் குட்மேன் 'அமெரிக்காவின் கட்சி' செய்தி மாநாட்டின் போது லாஸ் வேகாஸ் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களின் விவரங்களை ஃபேஷன் ஷோ மாலின் கிரேட் ஹாலுக்குள் டிசம்பர் 21, 2017 வியாழக்கிழமை அறிவித்தார். டேனியல் கிளார்க்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் டிசம்பர் 21, 2017 வியாழக்கிழமை ஃபேஷன் ஷோ மாலின் கிரேட் ஹாலுக்குள் லாஸ் வேகாஸ் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களின் விவரங்களை அறிவிக்கும் 'அமெரிக்காவின் பார்ட்டி' செய்தி மாநாட்டிற்கு முன் காட்சித் திரைகளில் ஓசியாஸ் பெலீஸ் பார்க்கிறார். டேனியல் கிளார்க்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் டிசம்பர் 21, 2017 வியாழக்கிழமை ஃபேஷன் ஷோ மாலின் கிரேட் ஹாலுக்குள் லாஸ் வேகாஸ் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களின் விவரங்களை அறிவிக்கும் 'அமெரிக்காவின் பார்ட்டி' செய்தி மாநாட்டிற்கு முன் காட்சித் திரைகளில் ஓசியாஸ் பெலீஸ் பார்க்கிறார். டேனியல் கிளார்க்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல் டிசம்பர் 21, 2017 வியாழக்கிழமை ஃபேஷன் ஷோ மாலின் கிரேட் ஹாலுக்குள் லாஸ் வேகாஸ் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களின் விவரங்களை அறிவிக்கும் 'அமெரிக்காவின் கட்சி' செய்தி மாநாட்டின் போது மக்கள் நடந்து செல்கின்றனர். டேனியல் கிளார்க்/லாஸ் வேகாஸ் ஜர்னல்

12 இசைக்குழுக்கள், 80,000 க்கும் மேற்பட்ட பட்டாசு சாதனங்கள் மற்றும் உலகம் முழுவதிலுமிருந்து சுமார் 330,000 விருந்தினர்கள் என்ன வைத்திருக்கிறார்கள்?

அமெரிக்காவின் கட்சி 2018.

லாஸ் வேகாஸின் தொடர்ச்சியான புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் முன்னெப்போதையும் விட நன்றாக உள்ளது என்று அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். ஸ்ட்ரிப் மற்றும் டவுன்டவுன் லாஸ் வேகாஸில் நிகழும் நிகழ்விற்கான குறிப்புகள் வியாழக்கிழமை பேஷன் ஷோ மாலில் வெளியிடப்பட்டன.வேகாஸ், லாஸ் வேகாஸ் கன்வென்ஷன் மற்றும் விசிட்டர்ஸ் அத்தாரிட்டி தலைவர் லாரன்ஸ் வீக்லி ஆகியோரை விட இதை யாரும் சிறப்பாக செய்வதில்லை. ஒரு பந்தை வீழ்த்துவதில் சிலர் பெரும் பெருமை அடைகிறார்கள். ஆனால் என்ன யூகிக்க? அமெரிக்காவின் கட்சியை தூக்கி எறிவதில் நாங்கள் பெருமை கொள்கிறோம்.

ஸ்ட்ராடோஸ்பியரிலிருந்து எம்ஜிஎம் கிராண்ட் வரை ஏழு ஹோட்டல்-கேசினோ கூரைகளில் பட்டாசு வெடிப்பதை தொடர்ச்சியாக 11 வது ஆண்டாக க்ருச்சி எழுதிய பட்டாசுகள் ஏற்பாடு செய்கின்றன.

காட்சியின் தீம் வேகாஸில் நள்ளிரவு.

நள்ளிரவில் தொடங்கி, பைரோடெக்னிக்ஸ் லாஸ் வேகாஸ் ஸ்கைலைனை எட்டு நிமிடங்கள் ஒளிரச் செய்யும். வெடிப்புகள் எரிக் கிளாப்டன், ஜூடாஸ் பிரீஸ்ட் மற்றும் புரூஸ் ஸ்பிரிங்ஸ்டீன் உள்ளிட்ட கலைஞர்களின் பாடல்களுக்கு நடனமாடப்படும்.

ஒலிப்பதிவை KOMP 92.3 மற்றும் 97.1 தி பாயிண்ட் வானொலி நிலையங்களில் நேரடியாகக் கேட்கலாம்.

லாஸ் வேகாஸ் மேயர் கரோலின் குட்மேன் நகரமும் கிளார்க் கவுண்டியும் உள்ளூர் பயணிகளுடன் கொண்டாட சர்வதேச பயணிகளை வரவேற்க தயாராக இருப்பதாக கூறினார்.

நீங்கள் இங்கே ஒரு குடும்பத்தின் ஒரு பகுதியாக உணர்கிறீர்கள், அவள் சொன்னாள். எல்லாம் உங்கள் விரல் நுனியில் உள்ளது. சிறந்த உணவு, சிறந்த ஷாப்பிங், சிறந்த இசைக்குழுக்கள்.

LVCVA இந்த கொண்டாட்டம் தெற்கு நெவாடா பொருளாதாரத்திற்கு $ 420 மில்லியனுக்கும் அதிகமான வருமானத்தை அளிக்கும் என்று மதிப்பிடுகிறது.

அமெரிக்காவின் பார்ட்டி டவுன்டவுனுக்கான முன் விற்பனை டிக்கெட்டுகள் இப்போது $ 35 மற்றும் வரிகள் மற்றும் கட்டணங்களுக்கு விற்கப்படுகின்றன. வேகாஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்.காம் இணையதளத்தில் ஃப்ரீமாண்ட் தெருவில் உள்ள ஸ்லாட்ஜில்லா டேக்ஆஃப் டவரில் டிக்கெட்டுகளை வாங்கலாம்.

புத்தாண்டு பட்டாசு ஒலிப்பதிவு

- ஆல்ட் லாங் சினே - புரூஸ் ஸ்பிரிங்ஸ்டீன்

- ராக்கிங் அட் மிட்நைட் - தி ஹனிட்ரிப்பர்ஸ்

- நள்ளிரவுக்குப் பிறகு வாழ்வது - யூதாஸ் பாதிரியார்

ஜேக் இரண்டரை ஆண்கள் நிகர மதிப்பு

- நள்ளிரவு சிறப்பு - லிட்டில் ரிச்சர்ட்

- நள்ளிரவு ஒப்புதல் வாக்குமூலம் - அடிமட்டம்

- நள்ளிரவுக்குப் பிறகு - எரிக் கிளாப்டன்

- நள்ளிரவு நேரத்தில் - கடமைகள்